100 jaar Christengemeenschap

Conferentie met Peter Selg op zaterdag 14 mei 2022

CHRIS­TEN­GE­MEEN­SCHAP EN ANTROPOSOFIE:
WAT STAAT ONS TE DOEN?

Confe­rentie met Peter Selg
ter gelegenheid van 100 jaar De Christengemeenschap

De Chris­ten­ge­meen­schap en de Antro­po­so­fische Vereniging in Nederland organi­seren gezamenlijk een confe­rentie bij het eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing. Op deze dag kijken we zowel terug als vooruit. Peter Selg, die al jaren onderzoek doet naar de impulsen die ten grondslag liggen aan de Chris­ten­ge­meen­schap, zal in twee lezingen dit thema toelichten. Daarbij plaatst hij deze stichting in het grote tijds­verband van de twintigste eeuw.

Daarnaast gaan we in een reeks van werk- en gespreks­groepen op zoek naar mogelijk­heden om vruchtbaar met elkaar te kunnen samen­werken in de twee bewegingen — ieder vanuit haar of zijn eigen disci­pline. We streven er naar dat in iedere groep zowel de Chris­ten­ge­meen­schap als de antro­po­sofie is vertegenwoordigd.

De dag wordt afgerond met een interview met Peter Selg en een cultische dagsluiting.

Op donderdag 12 mei om 12:00 uur sluit de mogelijkheid om je aan te melden voor de confe­rentie. 

PROGRAMMA

Zaterdag 14 mei in congres­centrum Antropia, Hoofd­straat 8, Driebergen:

9.00 – 10.00 uur

Ontvangst, registratie, koffie, thee

10.00 – 11.15 uur

Welkom en voordracht Peter Selg
Die Wieder­kunft des Christus im Ätheri­schen und die Gründung der Chris­ten­ge­mein­schaft.
De lezing wordt in het Duits gegeven. In de aangren­zende zaal wordt een streaming met simultane vertaling aangeboden.

11.30 – 12.30 uur

Werk- en gespreksgroepen

12.30 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 14.30 uur

Voordracht Peter Selg
Wie sah Rudolf Steiner das Verhältnis der Anthro­po­sophie und der Anthro­po­so­phi­schen Gesell­schaft zur Chris­ten­ge­mein­schaft?
De lezing wordt in het Duits gegeven. In de aangren­zende zaal wordt een streaming met simultane vertaling aangeboden.

14.45 – 15.45 uur

Werk- en gespreksgroepen

15.45 – 16.15 uur

Pauze

16.15 – 16.45 uur

Interview en gesprek met Peter Selg (in het Engels)

16.45 – 17.00 uur

Cultische afsluiting

17.00 – 17.30 uur

Iets te drinken — Einde

Peter Selg

* Peter Selg, geboren 1963, is arts voor kinder- en jeugd­psy­chi­atrie. Hij geeft leiding aan het Ita Wegman-instituut voor funda­menteel antro­po­so­fisch onderzoek in Arlesheim, Zwitserland en doceert medische antro­po­logie en ethiek aan de univer­siteit van Witten/Herdecke en de Alanus Kunst­ho­ch­schule in Alfter. Tevens is hij leider van de Algemene Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geestes­we­ten­schap Goetheanum. Hij publi­ceerde talrijke boeken over antro­po­sofie, weten­schaps- en cultuur­ge­schie­denis van de 20e en 21e eeuw.

AANMELDING EN BETALING:

Voor deelname aan de confe­rentie inclusief koffie, thee, sap en lunch  hanteren we drie bedragen:
€ 100,- Steun bijdrage
€ 70,- Standaard bijdrage
€ 50,- Geredu­ceerde bijdrage (alleen voor diegenen met een zeer beperkt budget)

Online deelname:

Het is ook mogelijk om aan de confe­rentie deel te nemen via een online livestream:
€ 20,- online deelname

SCHRIF­TE­LIJKE AANMELDING:

Als het niet mogelijk is om je online aan te melden en te betalen dan is het ook mogelijk om je schrif­telijk aan te melden en per bankover­schrijving te betalen.

WERK — EN GESPREKSGROEPEN

Om je aan te melden voor de werk- en gespreks­groepen dien je eerst hier een ticket te bestellen.
Na het bestellen en de betaling met i‑deal kun je hier een keuze maken voor de deelname. Indien nodig kun je hier inloggen om later je keuzes te bekijken en/of te wijzigen.

Je kunt je aanmelden voor een ochtend én een middag werkgroep. In dat geval volg je twee verschil­lende werk- of gespreks­groepen waar je je beide voor aanmeldt.
De overige werk- en gespreks­groepen hebben in de middag een vervolg op de ochtend en hebben beide sessies dezelfde groep samen­stellen. Eén keer aanmelden is voor deze groepen voldoende.
Klik op de werkgroep voor meer informatie.

  • zaterdag 14 mei 2022

zaterdag 14 mei 2022

10:00 — 11:15 voordracht Peter Selg

Voordracht Peter Selg in het Duits, live in de grote zaal

Peter Selg

za 10:00 — 11:15

Voordracht Peter Selg simultaan vertaald in het Nederlands

Peter Selg

za 10:00 — 11:15
40 max

11:30 — 12:30 uur en 14.45 – 15.45 uur

Voor deze werkgroepen meldt je je in één keer aan voor zowel de ochtend- als de middag bijeenkomst.
 

Apoca­lypse

Kees Zoeteman en Lisette BuismanOpaal

Apoca­lypse — Hoe vinden we in ons leven het licht dat door de Apoca­lypse straalt?

Kees Zoeteman is professor in Duurzame Ontwik­keling in Inter­na­ti­onaal Perspectief op de Tilburg University
Lisette Buisman is priester in de Christengemeenschap

za 11:30 — 12:30
25 max

De autonomie van de mens, de heling van de ziel

Ton van Osch en Mariska Hunfeld-JueChriso­colla

Nadere toelichting: Een werkgroep in 2 delen. Het eerste deel is een inleiding op het thema met mogelijkheid tot gesprek. Het tweede deel is een vervolg van het gesprek aan de hand van casuïstiek. Onder andere de volgende vragen komen aan bod: Hoe kom je als mens tot je eigen autonomie? Hoe waarborg je autonomie? Dit gezien van uit de mens zelf maar ook vanuit de arts of de priester. Hoe vult het werk van de arts en de priester elkaar aan?
En natuurlijk hopen we op een levendige uitwis­seling met de deelnemers.

Ton van Osch is antro­po­so­fisch arts.
Mariska Hunfeld-Jue is priester in de Christengemeenschap.

za 11:30 — 12:30
20 max

De vernieuwing van de cultus

Frans en Ineke Lutters, Frank StormAgaath

De vernieuwing van de cultus door Rudolf Steiner in de Chris­ten­ge­meen­schap en Vrijeschool

Frans Lutters is leraar geschie­denis en kunst­ge­schie­denis aan de Stichtse Vrije School.
Ineke Lutters is kunst­zinnig therapeute.
Frank Storm is geestelijk in de Chris­ten­ge­meen­schap met emeritaat.

za 11:30 — 12:30
20 max

Gebed en Meditatie

Marianne de Nooij en Roel MunniksPyriet

Roel Munniks is redacteur Rudolf Steiner Verta­lingen (tot 2019) en eurit­mie­the­rapeut (tot 2013).
Marianne de Nooij is geeste­lijke in de Christengemeenschap.

za 11:30 — 12:30
15 max

Het Onze Vader

Bastiaan Baan en Miriam van Osch (euritmie)Grote tuinzaal

Bastiaan Baan is priester in de Christengemeenschap.
Miriam van Osch is student aan het seminarie in Stuttgart.

za 11:30 — 12:30
40 max

In het oerbegin was het schep­pende woord

Marjo van der Himst en Ignaz StegemanAmmoniet

Een zoektocht naar de Logos via gesprek en spreken

Marjo van der Himst volgde een opleiding in spraak­vorming en drama­tische kunst aan de Alanus Hochschule. Sinds 1985 is zij o.a. werkzaam geweest als docent spraak­vorming, als spraak­the­rapeut en als spreker bij eurit­mie­op­voe­ringen. Sinds 2013 is zij docent spraak&dramatherapie aan Hogeschool Leiden.

Ignaz Stegeman is sinds 1981 geeste­lijke in de Chris­ten­ge­meen­schap. Na vijf jaar in de gemeente Zeist gewerkt te hebben zette hij zich van 1986 tot 2009 in voor de opbouw van de Chris­ten­ge­meen­schap in Vlaan­deren. Vanaf 2009 was hij werkzaam in Rotterdam en Breda. Sinds kort is hij met emeritaat maar is beschikbaar voor lande­lijke taken.

 

za 11:30 — 12:30
25 max

Roeping en sociaal priesterschap

Clarine Campagne en Liga SkujinaRestaurant

Clarine Campagne is coach voor organi­sa­tie­ont­wik­ke­lingen en persoon­lijke ontwik­keling en daarnaast ook bestuurslid van de AViN.
Līga Skujiņa is derde jaars studente aan het pries­ter­se­mi­narie in Hamburg en daarvoor oprichter van de ouder­groep van de vrije­school Zaanstreek, reisleider naar de Baltische staten en Rusland, een van de oprichters van het eerste natuur- en milieu­tijd­schrift in Letland

za 11:30 — 12:30
12 max

Stirb und werde — in de mense­lijke biografie

Jacques Meulman en Bart HessenAmethist

Jacques Meulman is psycholoog en biogra­fisch consulent.
Jacques Meulman (19–04-1948) , werkzaam als psycholoog / biografie consulent, verza­melde een kleurrijk palet aan kennis, inzichten en ervaringen in het onderwijs, het biogra­fiewerk en de antro­po­so­fische gespreks­the­rapie  om de mens in zijn eigenheid steeds beter te kunnen begrijpen.

Bart Hessen is priester in de Christengemeenschap.
Bart Hessen promo­veerde in 1989 in Groningen als schei­kundige. Na werkzaamheid in de chemische industrie en aan de univer­siteit (het laatst als gewoon hoogleraar in Groningen) is hij sinds 2008 geeste­lijke in de Chris­ten­ge­meen­schap. Hij verzorgt nu de gemeenten in Groningen en Meppel.

 

za 11:30 — 12:30
30 max

11:30 — 12:30 ochtend werk- en gespreksgroepen

Bij deelname aan deze werk- of gespreks­groepen kun je je tijdens de middag activiteit aanmelden bij een andere werk- of gespreksgroep.
 

 Gespreks­groep met Peter Selg n.a.v. voordracht

Peter SelgIona zaal

Peter Selg is arts voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

za 11:30 — 12:30
150 max

Bewust­zijns­vragen rond geboorte en dood

Myriam Driesens en Jeanne MeijsTourmalijn

Kunnen  de Chris­ten­ge­meen­schap en de antro­po­sofie de bewust­zijnsziel zó voeden, dat keuzes kunnen gemaakt worden in vrijheid.

Myriam Driesens is priester in de Christengemeenschap.
Myriam Driesens (1953) studeerde af in de algemene taalwe­ten­schap. Zij was betrokken bij de oprichting van de Steiner­school in Leuven en was later een pionier­leraar in de bovenbouw. In 2001 werd ze tot priester gewijd in de Chris­ten­ge­meen­schap, beweging tot religieuze vernieuwing. Na 17 jaar als geeste­lijke in Nederland te hebben gewerkt, is op dit ogenblik Vlaan­deren haar werkgebied.
Samen met Jeanne Meijs stond zij in 2011 aan de wieg van de “Sophi­a­groepen”, ter bevor­dering van de aandacht voor de ongeborenen.

Jeanne Meijs werkte als zelfstandig thera­peute met kinderen, pubers en ouders.
Jeanne heeft tientallen jaren als thera­peute gewerkt met kinderen en ouders.
Het bewustzijn van beelden en een geeste­lijke oriën­tatie  waren daarbij de leiddraden.
Ze schreef elf boeken, veelal pedagogisch/psychologisch maar ook twee kinder­boeken. Daarnaast heeft ze honderden lezingen en workshops  gegeven in de achter­lig­gende jaren. Het bewustzijn van onze samenhang met de  mensen­zielen die nog  niet geboren zijn en het samen­leven met hen is al vele jaren een werkveld voor haar.

za 11:30 — 12:30
20 max

De plant als genees­krachtig proces

Jan Graafland en Florian BonteFoyer boven

Jan Graafland is beheerder van de kruidentuin bij Weleda.
Jan Graafland is tuinman, dichter en schrijver. In de afgelopen 23 jaar werd hij gevormd door Weleda en zijn tradities. Zo evolu­eerde hij tot columnist van o.m. Natuur­mo­nu­menten, Ita en het Weleda Magazine. Ook zijn boek ‘Groene genade’ steunt op ervaringen in de Weledatuin.

Florian Bonte is apotheker bij Weleda.
Florian Bonte is apotheker bij de Weleda Apotheek. Middelbare school en apothe­kers­studie doorliep hij in Gent (België). Vervolgens trok hij naar Weleda in Zoetermeer om zich de afgelopen 7 jaar te verdiepen in de wondere wereld van de farma­ceu­tische berei­dings­pro­cessen van antro­po­so­fische geneesmiddelen.

 

za 11:30 — 12:30
20 max

14:45 — 15:45 middag werkgroepen

Bij deelname aan deze werk- of gespreks­groepen kun je je tijdens de ochtend activiteit aanmelden bij een andere werk- of gespreksgroep.
 

Bewust­zijns­vragen rond geboorte en dood

Myriam Driesens en Jeanne MeijsTourmalijn

Kunnen  de Chris­ten­ge­meen­schap en de antro­po­sofie de bewust­zijnsziel zó voeden, dat keuzes kunnen gemaakt worden in vrijheid.

Myriam Driesens is priester in de Christengemeenschap.
Myriam Driesens (1953) studeerde af in de algemene taalwe­ten­schap. Zij was betrokken bij de oprichting van de Steiner­school in Leuven en was later een pionier­leraar in de bovenbouw. In 2001 werd ze tot priester gewijd in de Chris­ten­ge­meen­schap, beweging tot religieuze vernieuwing. Na 17 jaar als geeste­lijke in Nederland te hebben gewerkt, is op dit ogenblik Vlaan­deren haar werkgebied.
Samen met Jeanne Meijs stond zij in 2011 aan de wieg van de “Sophi­a­groepen”, ter bevor­dering van de aandacht voor de ongeborenen.

Jeanne Meijs werkte als zelfstandig thera­peute met kinderen, pubers en ouders.
Jeanne heeft tientallen jaren als thera­peute gewerkt met kinderen en ouders.
Het bewustzijn van beelden en een geeste­lijke oriën­tatie  waren daarbij de leiddraden.
Ze schreef elf boeken, veelal pedagogisch/psychologisch maar ook twee kinder­boeken. Daarnaast heeft ze honderden lezingen en workshops  gegeven in de achter­lig­gende jaren. Het bewustzijn van onze samenhang met de  mensen­zielen die nog  niet geboren zijn en het samen­leven met hen is al vele jaren een werkveld voor haar.

za 14:45 — 15:45
25 max

De plant als genees­krachtig proces

Jan Graafland en Florian BonteAgaath

Jan Graafland is beheerder van de kruidentuin bij Weleda.
Jan Graafland is tuinman, dichter en schrijver. In de afgelopen 23 jaar werd hij gevormd door Weleda en zijn tradities. Zo evolu­eerde hij tot columnist van o.m. Natuur­mo­nu­menten, Ita en het Weleda Magazine. Ook zijn boek ‘Groene genade’ steunt op ervaringen in de Weledatuin.

Florian Bonte is apotheker bij Weleda.
Florian Bonte is apotheker bij de Weleda Apotheek. Middelbare school en apothe­kers­studie doorliep hij in Gent (België). Vervolgens trok hij naar Weleda in Zoetermeer om zich de afgelopen 7 jaar te verdiepen in de wondere wereld van de farma­ceu­tische berei­dings­pro­cessen van antro­po­so­fische geneesmiddelen.

 

za 14:45 — 15:45
20 max

Klank­ge­meen­schap — een workshop samenzang

Lyke Lotte KellingIona zaal

Lyke Lotte Kelling is docent muziek.
Ik ben Lyke Lotte Kelling, 28 jaar oud en woonachtig in Amsterdam.
Ik ben middelbare school docent op de vrije school in Bergen en geef het vak muziek en koor.
Al sinds jaar en dag ben ik verbonden aan de Helio­skampen, eerst als enthou­siast kampeling, daarna als staflid en inmiddels als bestuurslid waarbij ik altijd veel op de kampen heb mogen zingen.
Samen zingen is wat mij betreft dan ook de kortste weg voor het creëren van een gemeenschap.

za 14:45 — 15:45

Contact

Voor vragen over de confe­rentie, betalingen en deelname kunt u contact opnemen met de organisatie:

info@100jaarchristengemeenschap.org

De Chris­ten­ge­meen­schap, Beweging tot religieuze vernieuwing
t.a.v. Jaap van Dijk
Groot Herto­gin­nelaan 4
2517 EG ‘sGravenhage

KvK: 27358295